Thai Bible Online

Daily Bible Study - 1 Year Bible Reading Plan.

โครงการ อ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปี

ดูปฎิทินเพิ่มเติม  Click For Calendar

ตารางอ่านพระคัมภีร์..Click here


โครงการอ่านพระคำของพระเจ้าที่ง่ายและสะดวก

คริสเตียนทุกคนรู้ว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เป็นหนังสือที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต และดำเนินชีวิตประจำวัน พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มเดียวที่เปิดเผยเกี่ยวกับแหล่งต้นกำเนิดของสรรพสิ่งที่มนุษย์ เรียกว่าธรรมชาติ อ่านพบได้ในส่วนประวัติศาสตร์ และเราสามารถรู้เรื่องอนาคตของมนุษยชาติและสรรพสิ่งได้ ด้วยการอ่าน คำพยากรณ์ ที่วิเศษกว่าสิ่งใดใด คือความเป็นไปได้ ที่เราจะพบกับแผนการอันยิ่งใหญ่ การช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอำนาจบาปที่กำชีวิตมนุษย์อยู่ นั้นคือ การได้พบพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด

พระคัมภีร์เป็นการสำแดงพระองค์ของพระเจ้าในรูปของวรรณกรรมการเปิดเผยพระองค์ตลอดจนแผนการช่วยให้รอดของพระองค์นั้น เป็นรูปแบบจากหน้าถึงหลังนั้นคือ เหตุผลที่เราต้องอ่านพระคัมภีร์ให้จบทั้งเล่ม เพราะว่ากุญแจสำคัญ ของพระคำพระเจ้านั้นเป็นการส่องสว่างก้าวต่อก้าว ให้รู้ และเข้าใจ ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นและ ความลี้ลับเหนือธรรมชาติ เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตนี้ได้อย่างมั่นคง และก้าวเข้าสู่ชีวิตหน้าอย่างมั่นใจ

การจะกระทำสิ่งใดใด ในยุคดิจิตอลนี้จำเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ และต้องเป็นระบบที่คล่องตัวที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีทันใด ด้วยโครงการอ่านพระคำของพระเจ้าที่ง่ายและสะดวก เราสามารถอ่านพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและ ภาคพันธสัญญาใหม่ อย่างครบสมบูรณ์ในเวลาเพียง 52 สัปดาห์ต่อครั้ง

ยุทธวิธีในการอ่าน

7 สัปดาห์แรก อ่านสัปดาห์ละ 22 บท

ส่วนที่เหลือ 42 สัปดาห์ อ่านสัปดาห์ละ 23 บท

ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที ต่อวัน

(ขึ้นอยู่กับความสามารถการอ่านเร็วและความสามารถในการจับใจความ ถือเป็นโอกาสฝึกไปในตัว)

คุณจะเริ่มต้นสัปดาห์ใด เป็นสัปดาห์ที่หนึ่งของคุณก็ได้ทันที

โดยไม่ต้องรอเริ่มต้นในปีใหม่

เกิดความสงสัยประการใดจากการอ่านพระคัมภีร์ มาปรึกษากันได้ ขอพระเจ้าอวยพร รับความสุขจากการอ่านพระคำของพระเจ้า

ดูปฎิทิน  Click For Calendar

อ่านพระคัมภีร์ Click 1-4 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
1
Gen. 1-3 Gen. 4-6 Gen. 7-9 Gen. 10-12 Gen. 13-15 Gen. 16-18 Gen. 19-22
Week
2
Gen. 23-25 Gen. 26-28 Gen. 29-31 Gen. 32-34 Gen. 35-37 Gen. 38-40 Gen. 41-44
Week
3
Gen. 45-47 Gen. 48-50 Ex. 1-3 Ex. 4-6 Ex. 7-9 Ex. 10-12 Ex. 13-16
Week
4
Ex. 17-19 Ex. 20-22 Ex. 23-25 Ex. 26-28 Ex. 29-31 Ex. 32-34 Ex. 35-38
อ่านพระคัมภีร์ Click 5- 8 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
5
Ex. 39-40
~
Lev. 1
Lev. 2-4 Lev. 5-7 Lev. 8-10 Lev. 11-13 Lev. 14-16 Lev. 17-20
Week
6
Lev. 21-23 Lev. 24-26 Lev. 27
~
Num. 1-2
Num. 3-5 Num. 6-8 Num. 9-11 Num. 12-15
Week
7
Num. 16-18 Num. 19-21 Num. 22-24 Num. 25-27 Num. 28-30 Num. 31-33 Num. 34-36
~
Deu. 1
Week
8
Deu. 2-4 Deu. 5-7 Deu. 8-10 Deu. 11-13 Deu. 14-16 Deu. 17-19 Deu. 20-24
อ่านพระคัมภีร์ Click 9-12 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
9
Deu. 25-27 Deu. 28-30 Deu. 31-33 Deu. 34
~
Jos. 1-2
Jos. 3-5 Jos. 6-8 Jos. 9-13
Week
10
Jos. 14-16 Jos. 17-19 Jos. 20-22 Jos. 23-24
~
Jud. 1
Jud. 2-4 Jud. 5-7 Jud. 8-12
Week
11
Jud. 13-15 Jud. 16-18 Jud. 19-21 Ruth 1-3 Ruth 4
~
1 Sam. 1-2
1 Sam. 3-5 1 Sam. 6-10
Week
12
1 Sam. 11-13 1 Sam. 14-16 1 Sam. 17-19 1 Sam. 20-22 1 Sam. 23-25 1 Sam. 26-28 1 Sam. 29-31
~
2 Sam. 1-2
อ่านพระคัมภีร์ Click 13-16 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
13
2 Sam. 3-5 2 Sam. 6-8 2 Sam. 9-11 2 Sam. 12-14 2 Sam. 15-17 2 Sam. 18-20 2 Sam. 21-24
~
1 Kin. 1
Week
14
1 Kin. 2-4 1 Kin. 5-7 1 Kin. 8-10 1 Kin. 11-13 1 Kin. 14-16 1 Kin. 17-19 1 Kin. 20-22
~
2 Kin. 1-2
Week
15
2 Kin. 3-5 2 Kin. 6-8 2 Kin. 9-11 2 Kin. 12-14 2 Kin. 15-17 2 Kin. 18-20 2 Kin. 21-25
Week
16
1 Chr. 1-3 1 Chr. 4-6 1 Chr. 7-9 1 Chr. 10-12 1 Chr. 13-15 1 Chr. 16-18 1 Chr. 19-23
อ่านพระคัมภีร์ Click 17-20 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
17
1 Chr. 24-26 1 Chr. 27-29 2 Chr. 1-3 2 Chr. 4-6 2 Chr. 7-9 2 Chr. 10-12 2 Chr. 13-17
Week
18
2 Chr. 18-20 2 Chr. 21-23 2 Chr. 24-26 2 Chr. 27-29 2 Chr. 30-32 2 Chr. 33-35 2 Chr. 36
~
Ezr. 1-4
Week
19
Ezr. 5-7 Ezr. 8-10 Neh. 1-3 Neh. 4-6 Neh. 7-9 Neh. 10-12 Neh. 13
~
Est. 1-4
Week
20
Est. 5-7 Est. 8-10 Job 1-3 Job 4-6 Job 7-9 Job 10-12 Job 13-17
อ่านพระคัมภีร์ Click 21-24 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
21
Job 18-20 Job 21-23 Job 24-26 Job 27-29 Job 30-32 Job 33-35 Job 36-40
Week
22
Job 41-42
~
Psalm 1
Psalm 2-4 Psalm 5-7 Psalm 8-10 Psalm 11-13 Psalm 14-16 Psalm 17-21
Week
23
Psalm 22-24 Psalm 25-27 Psalm 28-30 Psalm 31-33 Psalm 34-36 Psalm 37-39 Psalm 40-44
Week
24
Psalm 45-47 Psalm 48-50 Psalm 51-53 Psalm 54-56 Psalm 57-59 Psalm 60-62 Psalm 63-67
อ่านพระคัมภีร์ Click 25-28 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
25
Psalm 68-70 Psalm 71-73 Psalm 74-76 Psalm 77-79 Psalm 80-82 Psalm 83-85 Psalm 86-90
Week
26
Psalm 91-93 Psalm 94-96 Psalm 97-99 Psalm 100-102 Psalm 103-105 Psalm 106-108 Psalm 109-113
Week
27
Psalm 114-116 Psalm 117-119 Psalm 120-122 Psalm 123-125 Psalm 126-128 Psalm 129-131 Psalm 132-136
Week
28
Psalm 137-139 Psalm 140-142 Psalm 143-145 Psalm 146-148 Psalm 149-150
~
Prov. 1
Prov. 2-4 Prov. 5-9
อ่านพระคัมภีร์ Click 29-32 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
29
Prov. 10-12 Prov. 13-15 Prov. 16-18 Prov. 19-21 Prov. 22-24 Prov. 25-27 Prov. 28-31
~
Ecc. 1
Week
30
Ecc. 2-4 Ecc. 5-7 Ecc. 8-10 Ecc. 11-12
~
Song 1
Song 2-4 Song 5-7 Song 8
~
Isa. 1-4
Week
31
Isa. 5-7 Isa. 8-10 Isa. 11-13 Isa. 14-16 Isa. 17-19 Isa. 20-22 Isa. 23-27
Week
32
Isa. 28-30 Isa. 31-33 Isa. 34-36 Isa. 37-39 Isa. 40-42 Isa. 43-45 Isa. 46-50
อ่านพระคัมภีร์ Click 33-36 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
33
Isa. 51-53 Isa. 54-56 Isa. 57-59 Isa. 60-62 Isa. 63-65 Isa. 66
~
Jer.1-2
Jer. 3-7
Week
34
Jer. 8-10 Jer. 11-13 Jer. 14-16 Jer. 17-19 Jer. 20-22 Jer. 23-25 Jer. 26-30
Week
35
Jer. 31-33 Jer. 34-36 Jer. 37-39 Jer. 40-42 Jer. 43-45 Jer. 46-48 Jer. 49-52
~
Lam. 1
Week
36
Lam. 2-4 Lam. 5
~
Eze. 1-2
Eze. 3-5 Eze. 6-8 Eze. 9-11 Eze. 12-14 Eze. 15-19
อ่านพระคัมภีร์ Click 37-40 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
37
Eze. 20-22 Eze. 23-25 Eze. 26-28 Eze. 29-31 Eze. 32-34 Eze. 35-37 Eze. 38-42
Week
38
Eze. 43-45 Eze. 46-48 Dan. 1-3 Dan. 4-6 Dan. 7-9 Dan. 10-12 Hos. 1-5
Week
39
Hos. 6-8 Hos. 9-11 Hos. 12-14 Joel 1-3 Amos 1-3 Amos 4-6 Amos 7-9
~
Obadiah
~
Jonah 1
Week
40
Jonah 2-4 Mic. 1-3 Mic. 4-6 Mic. 7
~
Nah. 1-2
Nah. 3
~
Hab. 1-2
Hab. 3
~
Zep. 1-2
Zep. 3
~
Hag. 1-2
~
Zec. 1-2
อ่านพระคัมภีร์ Click 41-44 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
41
Zec. 3-5 Zec. 6-8 Zec. 9-11 Zec. 12-14 Mal. 1-3 Mal. 4
~
Mat. 1-2
Mat. 3-7
Week
42
Mat. 8-10 Mat. 11-13 Mat. 14-16 Mat. 17-19 Mat. 20-22 Mat. 23-25 Mat.26-28
~
Mark 1-2
Week
43
Mark 3-5 Mark 6-8 Mark 9-11 Mark 12-14 Mark 15-16
~
Luke 1
Luke 2-4 Luke 5-9
Week
44
Luke 10-12 Luke 13-15 Luke 16-18 Luke 19-21 Luke 22-24 John 1-3 John 4-8
อ่านพระคัมภีร์ Click 45-48 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
45
John 9-11 John 12-14 John 15-17 John 18-20 John 21
~
Acts 1-2
Acts 3-5 Acts 6-10
Week
46
Acts 11-13 Acts 14-16 Acts 17-19 Acts 20-22 Acts 23-25 Acts 26-28 Rom. 1-5
Week
47
Rom. 6-8 Rom. 9-11 Rom. 12-14 Rom. 15-16
~
1 Cor. 1
1 Cor. 2-4 1 Cor. 5-7 1 Cor. 8-12
Week
48
1 Cor. 13-15 1 Cor. 16
~
2 Cor. 1-2
2 Cor. 3-5 2 Cor. 6-8 2 Cor. 9-11 2 Cor. 12-13
~
Gal. 1
Gal. 2-6
อ่านพระคัมภีร์ Click 49-52 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week
49
Eph. 1-3 Eph. 4-6 Phi. 1-3 Phi. 4
~
Col. 1-2
Col. 3-4
~
1 The. 1
1 The. 2-4 1 The. 5
~
2 The. 1-3
~
1 Tim.1
Week
50
1 Tim. 2-4 1 Tim. 5-6
~
2 Tim. 1
2 Tim. 2-4 Titus 1-3 Phi. 1
~
Heb. 1-2
Heb. 3-5 Heb. 6-10
Week
51
Heb. 11-13
Jam. 1-3 Jam. 4-5
~
1 Pet. 1
1 Pet. 2-4 1 Pet. 5
~
2 Pet. 1-2
2 Pet. 3
~
1 John 1-2
1 John 3-5
~
2 John 1
~
3 John 1
Week
52
Jude 1
~
Rev. 1-2
Rev. 3-5 Rev. 6-8 Rev. 9-11 Rev. 12-14 Rev. 15-17 Rev. 18-22
อ่านพระคัมภีร์ Click 49-52 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Click Here

เรียบเรียงจาก The Christian Bible Reading Plan.